Πληροφορίες

Τοποθεσία Βάπτισης: Σταυρός, Ιθάκης

Τοποθεσία Δεξίωσης: Εστιατόριο Ρεμέντζο

Φωτογραφίες: Τηλέμαχος Μαρκαντώνης